T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İlimiz Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak, sağlık turizmi hizmeti vermeye hak kazanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019

Küreselleşen dünyada ülkeler arası işbirliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkânlarının artması, ulaşımın kolaylaşması sağlık hizmetinde kalitenin gelişmesi sağlık turizminin önemini artırmıştır.

            İlimiz; alanında uzman sağlık personeli ve ileri teknoloji kullanımı ile yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunarak bölgesinde sağlık merkezi haline gelmiştir. Kullanılan bu teknolojiler ve sağlık sistemleri arasında konvansiyonel radyolojik incelemeler ( CT, MR), nükleer tıp (PET)  ve radyoterapi uygulamaları (LİNAC, Tomoterapy) mevcuttur.

Uzun yıllardır Trabzon olarak komşu ülkelerin (Gürcistan, Azerbaycan vb.) hastalarını tedavi etmekte iken, son yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Almanya gibi farklı ülkelerden gelen hastalar sağlık tesislerimizde tedavi olmaya başlamıştır.

            Genellikle sağlık turizmi hastaları; her türlü rehabilitasyon tedavisi, konjenital anomali, kanser ameliyatları, kardiyovasküler cerrahi, beyin cerrahisi, ortopedi ve çocuk cerrahisi,  estetik cerrahi, ileri diş tedavileri ve göz tedavilerini tercih etmektedirler.

            Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, çalışan ve hasta güvenliğini ön planda tutarak, gelişmiş teknolojiyle donatılmış ve uzmanlaşmış kadrolarıyla kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş olan; Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 03.04.2019 tarihinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almışlardır.

            Ayrıca Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetki belgesi alma çalışmalarını yürütmektedir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde:

•           Transtorasik Ekokardiyografi

•           Transözafajial Ekokardiyografi

•           3 Boyutlu Transtorasik / Transözafajial EKO

•           Eforlu Egzersiz Elektrokardiyografi

•           Ambulatuvar Ritm Holter

•           Elektro fizyolojik çalışma

•           AVNRT, AVRT, Atrial taşikardi, Wolf Parkinson White Sendromu, RVOT taşikardi

•           Ventriküler Taşikardi ve Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu

•           Aritmi için Kryobalon Katater Ablasyonu

•           3 Boyutlu Kompleks Elektrofizyolojik Haritalama

•           Koroner Anjiyografi, Koroner Stent, Kompleks Koroner Lezyonlara Girişim, Balon Anjiyoplasti

•           Radial Anjiyografi ve Stentleme

•           Fraksiyonel Akım Rezervi Ölçümü(FFR)

•           Periferik Anjiyografi, Periferik Balon Anjiyoplasti

•           Karotis Anjiyografi, Anjiyoplasti ve Stent

•           Perkütan Atrial Septal Defekt onarımı

•           Perkütan Mitral Kapak Balon Valvüloplastisi

•           Transkatater Torasik Kapak İmplantasyonu

•           Aort Koarktasyonu Balon Anjiyoplasti ve Stent yerleştirilmesi

•           Endovasküler Aortasik Aorta Greft Stent İmplantasyonu

•           Endovasküler Abdominal Aorta Greft İmplantasyonu

•           Renal Arter Stenti

•           64 Dedektörlü Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi, Anjiyografi

•           Geçici Kalp Pili İmplantasyonu

•           Kardiyak Resenkronizasyon

•           Perkütan Mitral Kapakçık Tedavisi

•           Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

•           Koroner By-Pass

•           Kalp Kapak Onarımı ve Replasmanı

•           Endovasküler Abdominal Anevrizma Onarımı(EVAR)

•           Torakal Endovasküler Anevrizma Onarımı(TEVAR)

•           Aort anevrizma Disseksiyon Cerrahisi

•           Periferik Arter Cerrahisi ve Varis Cerrahisi

•           Minimal İnvazif Cerrahi

•           ECMO Uygulaması

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde:

•           Oftalmoloji ve Oftalmik Cerrahi

Refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi

•           Kontakt lens uygulamaları

•           Kornea hastalıkları tanısı ve takibi

•           Kapak ve konjonktiva tümörü cerrahisi

•           Şalazyon cerrahisi -Ptergiyum cerrahisi

•           Göz kapağı estetiği

•           Probing ve tüp uygulamaları

•           Gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi

•           Şaşılık ameliyatları

•           Göz tembelliği tedavisi

•           FAKO yöntemi ile katarakt cerrahisi

•           Retina argon lazer uygulamaları

•           Yağ lazer uygulamaları

•           Vitreoretinal cerrahi

•           Prematür retinopati (ROP) takip ve tedavisi

•           Lazer iridotomi

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları

•           Dekompresyon hastalığı (vurgun)

•           Hava ve gaz embolisi

•           Karbon monoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyon,

•           Gazlı gangren

•           Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)

•           Crush yaralanmaları,kompartman sendromu

•           Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)

•           Kronik refrakter osteomiyeli

•           Aşırı kan kaybı

•           Radyasyon nekrozları

•           Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri

•           Termal yanıklar

•           Beyin absesi, Anoksik ensefalopati

•           Ani işitme kaybı

•           Retinal Arter Oklüzyonu

PET/BT

            (Pozitron  Emisyon Tomografisi)

•           Tanı (iyi kötü huylu tümör)

•           Kanser tanısı alan hastalarda evreleme

•           Tedavi uygulanan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

•           Tedavi sonrası nüksün saptanması

•           Primer hastalık odağının belirlenmesi

 Öne çıkan hizmetlerdir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

  • WhatsApp Image 2019-04-16 at 13.40.43.jpeg