Birim Tanımı
20 Ocak 2021

 05/ 08 /2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Özel Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının denetim iş ve işlemlerini koordine etmek üzere Sağlık, Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığına bağlı İl Denetim birimi kurulmuştur.

İL DENETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

a) Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

b) Yıllık denetim planını hazırlamak,

c) Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

ç) Denetim sonuçlarını ilgili şube/birimlere iletmek,

d) Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,

e)İhbar, şikayete binaen veya re'sen yapılan şikayetlerin iş işlemlerini yürütmek.

f) Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

DENETLEYİCİLERİN BELİRLENMESİ:

1-Müdür, müdürlük personeli arasından denetleyicileri görevlendirir. Gerek duyulması halinde Müdürün teklifi ve Valinin onayı ile il genelindeki kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel arasından yeteri kadar denetleyici görevlendirilebilir. Denetimlerde ihtiyaç duyulacak teknik personelin (mimar, mühendis vb.) Müdürlükte bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme yapılır.
2- Gerek duyulması halinde Bakanlıkça,  iller arasında çapraz denetim yapılabilir.

DENETLEYİCİLERİN

Görevleri:

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak,

b) Denetim sonucunda, denetim ve kurum türüne göre denetim formunu düzenlemek.

Sorumlulukları:

a) İncelenen evrak ve kayıtlar üzerinde evrakın incelendiğini gösteren tarih ve imza haricinde ilave ve düzeltme yapmamak, elektronik ortamındaki bilgi ve kayıtları değiştirmemek,

b) Denetimin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşlarının ismini açıklamamak, yaptıkları görev ile ilgili işlemler hakkında üçüncü şahıslara bilgi vermemek,

c) İhbar ya da şikâyetler üzerine yapılan Olağandışı denetimlerde ihbar ve şikâyette bulunan kişilerin kimliklerini açıklamamak,

ç) Görevleri sırasında nezaket kurallarına uygun hareket etmek.

Yetkileri:

a) Denetim esnasında denetim konusu ile ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve kayıtların ibrazını talep etmek, bunları incelemek, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini almak,

b) Denetim esnasında, gerektiğinde sağlık kurum ve kuruluşlarının mesul müdürü, çalışanları ya da sağlık kuruluşundan hizmet alan kişilerin bilgisine başvurmak,

c) Görevlerinin ifası esnasında gerekli çalışma ortamının sağlanmasını talep etmek.