Yükümlülükler
20 Ocak 2021

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-Denetim süresi içerisinde, denetimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için denetleyicilere her türlü kolaylığı sağlamak, mevzuatla aksi belirlenenler haricindeki tüm bilgi ve belgeleri denetim ekibine göstermek, vermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadırlar.

2- Denetim ekibine, denetim esnasında kurum / kuruluş yönetici  veya yardımcısı refakat eder,

3- Denetim ekibine denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken yardımı sağlamak zorundadırlar.

YILLIK FAALİYET RAPORU:

 1-Birim tarafından, yıllık denetim planına göre gerçekleştirilen denetimler sonucunda faaliyet raporu düzenlenir.

2- Raporda, denetimlerde karşılaşılan ve Bakanlığa bildirilmesi gereken hususlar ile mevzuatlarda değişiklik gerektiren teklif ve önerilere yer verilir.

3-Düzenlenecek yıllık denetim faaliyet raporu elektronik ortamda bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

DENETİMLERDE UYULMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR:

1-Denetimler, denetlenen kurum ve kuruluşun iç işleyişine müdahale edilmeyecek ve hastaların hizmet alması aksatılmayacak şekilde yapılır.

2-Denetimler Bakanlıkça yayımlanan mevzuata, politika ve düzenlemelere uygunluğun denetlenmesiyle sınırlı olmalıdır.

3-Denetimler; objektiflik, ayrım gözetmeme ve gizlilik ilkeleri gözetilerek yürütülür.

4-Ruhsata esas denetimler ile seviyelendirme ve tescil denetimi dışındaki denetimlerin, denetimi yapılacak kurum/kuruluşa önceden bildirilmeden (habersiz) yapılması esastır.

5-İhbar ve şikayet üzerine yapılan olağandışı denetimler habersiz yapılır.

6-Ruhsata esas denetim ile hizmete esas denetimler birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir.