Mevzuat
20 Ocak 2021

KANUN

 1.  Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

YÖNETMELİK

 1. Özel Hastaneler Yönetmeliği
 2. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 3. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
 4. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
 5. Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 6. Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik
 7. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği
 8. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği
 9. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
 10. Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği
 11. Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
 12. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
 13. Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 14. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
 15. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin
 16. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında. Yönetmelik
 17. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
 18. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

YÖNERGE

 1. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge
 3. Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi
 4. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge
 5. Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

TEBLİĞ

 1. Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliği
 2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakim Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
 3. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

GENELGE

 1. Obezite Merkezlerinin Açılması, Tescil Edilmesi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge
 2. Total Parenteral Nütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu 2010/44 Genelge’
 3. Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Genelge
 4. Sağlık Hizmetlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Genelge

USUL ESASLAR

 1. Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar

  İZLEME, DEĞERLENDİRME VE DENETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 1. İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak.
 2. Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 3. İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak
 4. Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak, denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak.
 5. Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 6. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

KURUM VE KURULUŞLAR

 1. Özel Hastaneler
 2. Tıp Merkezleri
 3. Özel Poliklinikler
 4. Müesseseler
 5. Muayenehaneler
 6. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları
 7. Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
 8. Kordon Kanı Bankaları
 9. Kan Transfüzyon Merkezleri
 10. Diyaliz Merkezleri
 11. Tıbbi Laboratuvarlar
 12. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri/Üniteleri
 13. Yataklı Arındırma Merkezi
 14. Palyatif Bakım Merkezleri
 15. Yoğun Bakım Üniteleri
 16. Acil Servisler
 17. Yanık Tedavi Merkezleri
 18. Total Parenteral Nutrisyonel (TPN) Üniteleri
 19. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri
 20. Doku Tipleme Laboratuvarı
 21. Terapötik Aferez Merkezleri
 22. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri
 23. Eczaneler
 24. Ecza Depoları
 25. Diş Protez Laboratuvarları
 26. Optisyenlik Müesseseleri
 27. Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri
 28. Medikal Gazlar
 29. İşitme Cihazı Merkezleri
 30. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)
 31. Sağlık Turizmi Birimleri
 32. Obezite Merkezi
 33. Engelli Sağlık Kurulu Denetimleri