overlay

ARAŞTIRMA İZİN TALEPLERİ MERCİ YAZISI


       BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILACAK OLAN ARAŞTIRMA İZİN TALEPLERİ
  BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME MERCİ

 

 1. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören, lisans veya lisansüstü eğitim alan öğrenciler tarafından, eğitimleri kapsamında yapılan tüm araştırmalar öncelikle aşağıdaki maddelere göre incelenecektir. Bu incelemenin sonucunda, Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmesi gerekenlerin dışında kalan araştırmalar, değerlendirmeye esas teşkil eden kriterlere uygun olarak il sağlık müdürlüklerince değerlendirilecektir.

   

 2. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler veya birim çalışanlarının kendi birimleri ya da diğer birimlerin görevleri gereği ellerinde mevcut olan verilerle yapacakları çalışmalar ve saha araştırmaları, il sağlık müdürlüklerince değerlendirilecektir.

   

 3. Birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirmeye yönelik, aile hekimliği uygulamasının performansını, sağlık çalışanlarının ve hastaların uygulamaya yönelik memnuniyetini, aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik durumlarını belirlemeyi amaçlayan araştırmalar Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma İzin Taleplerini Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecektir.

   

 4. 2010/81 sayılı Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Konulu Genelge kapsamında yapılmak istenen taramalar için, taramanın özelliği, kapsamı, yer ve süresine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ile il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılacak ve müdürlükçe ön değerlendirme yapılarak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Başvuru Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma İzin Taleplerini Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecektir.

   

 5. 2010/81 sayılı Gezici Sağlık Araçları Ve Mobil Üniteler Konulu Genelge kapsamı dışında kalan taramalarda ve araştırmalarda; deri bütünlüğünü bozan girişimlerde bulunma, iğne yapma, dikiş atma, kan alma, sonda ya da tıbbi bir araçla idrar örneği alma gibi insana doğrudan bir hekimin müdahalesini gerektiren bir durum söz konusu ise (invaziv girişimler)  Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma İzin Taleplerini Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecektir.

   

 6. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı protokollerin (Okul Sağlığı Protokolü, Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol, Obezite İle Mücadele İşbirliği Protokolü, Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği İçerisinde Yürütülmesine Dair Protokol gibi) alanına giren taramalarda, il sağlık müdürlüğü tarafından ilgili dairelere görüş sorulacak ve bu görüş esas alınacaktır.

   

 7. Sağlık müdürlükleri ile araştırmacı kişi ya da kuruluşların birlikte yapmayı planladıkları araştırmalar, bir protokol çerçevesinde yürütülecektir. Bu tür araştırmaların izin talebi, ilgili daire başkanlığına gönderilecek ve talep ilgili daire başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve cevaplandırılacaktır.

   

 8. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan "Aile hekimleri, bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlara ait, bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatı çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür." hükmü ile Hasta Hakları Yönetmeliği'nde belirtilen "Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz" hükmüne istinaden, kişisel veri kapsamına giren bilgiler paylaşılamaz. Bunun dışında genel istatistiki bilgileri içeren veri talebi söz konusu ise (KETEM verileri, VSD verileri, hastalık teşhis sayısı, ölüm-doğum sayısı, gebe sayısı gibi)  bu talepler il sağlık müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve bilgi edinme hakkı da göz önünde bulundurularak uygun bulunanlar paylaşılabilecektir. Tereddüte düşülen hususlar olduğunda doğrudan ilgili daire başkanlığına yazılacak, ilgili dairenin cevabı esas alınacaktır.