overlay

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ

HEMŞİRELER VE DİYABET

DünyaDiyabetGünü2020yılıtemasıHemşirelerveDiyabet‘tir.Buyılkitema,hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre;

  • Hemşireler sağlık profesyonellerinin %59’unu oluşturmaktadır.
  • Küresel hemşirelik işgücü 27,9 milyon olup, bunların 19,3 milyonu profesyonel hemşiredir.
  • 2018 yılında küresel hemşire açığı 5,9 milyondur. Bu açığın % 89'u düşük ve orta gelirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır.
  • Hemşirelik mesleğindeki eksikliklerin üstesinden gelmek için eğitilen ve istihdam edilen hemşire sayısının 2030 yılına kadar yılda % 8 artması gerekmektedir.

Sağlık alanında işgücüne yatırım yapmak; yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ve hakkaniyetli eğitim sağlanması, kadınların istihdamı ve güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıveinsanayakışırilesürdürülebilirekonomikbüyümeninteşvikedilmesiüzerinde diğer sosyal kalkınma hedeflerini etkileme kapasitesine desahiptir.

Uluslararası Diyabet Örgütü; sağlık profesyonellerinin, diyabetli bireyleri daha iyi eğitim ve finansmanyoluyladesteklemeleriiçineniyişekildehazırlanmalarınısağlamakiçinatılabilecek adımlar hakkında politika yapıcı ve hemşirelerle doğrudan temashalindedir.

 

 

HEMŞİRELER: DİYABET İÇİN FARK YARATIN

Toplumun değerli bir üyesi olan hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için önemli rol oynamaktadır. Diyabetle yaşayan veya diyabete yakalanma riski olan bireylerin de bu desteğe ihtiyacı vardır.

Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireleri onları destekleyecek becerilerle donatmak için eğitim çok önemlidir. Uluslararası Diyabet Örgütü, hemşirelerin diyabet hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve diyabetli insanlar için bir fark yaratabilmeleri, eğitim almaları için fırsatları kolaylaştırmak istemektedir.


DİYABETLİ BİREYLER: HEMŞİRELER FARK YARATIR

Diyabetli bireylerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık destek personelinin rolü, diyabet yönetiminde giderek daha önemli hale gelmektedir. Hemşireler genellikle diyabetli bireylerin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır.

Hemşirelerin diyabette kilit rol oynadığı noktalar şunlardır:

  • Diyabetin erken teşhisi ve dolayısıyla erken tedavisini sağlamak,
  • Komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için diyabetli bireylere diyabet yönetim eğitimi ve psikolojik destek sağlamak,
  • Tip 2 diyabeti önlemek amacıyla risk faktörü olan bireylere yardımcı olmak.

Dünyanın dört bir yanındaki hemşireleri diyabetli bireyleri ve tip 2 diyabet riski olan bireyleri destekleyecek becerilerle donatmak için daha fazla eğitime ve finansmana önemli bir ihtiyaç devam etmektedir.

Bunedenlesağlıkhizmetisağlayıcılarıvehükümetlereğitimveöğretimeyatırımyapmanın öneminikabuletmelidir.Hemşireler,diyabettenetkileneninsanlariçinfarkyaratabilir.Tüm bu nedenlerde Uluslarası Diyabet Örgütü, diyabetle yaşayan ve diyabetten etkilenen insanlar adına, ulusal hükümetlerden hemşirelerin diyabet bakımındaki rolünütanımalarını ve ilerletmelerini isteyen bir eylem çağrısı başlatmayıplanlamaktadır.