ECZANE DEVİR İŞLEMLERİ
20 Ocak 2021

ECZANE DEVİR

Eczanesini devir edecek eczacının, 31.05.2012 tarihinden sonra var olan eczanesini kapatmış

ya da devir etmemiş olması gerekmektedir.

 

DEVİR ALINACAK ECZANENİN ÖZELLİKLERİ

• Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı

kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35

metrekare olması şarttır. Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik'in yayımlanmasından

önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere

herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz.

• Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı ya da

bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi

belgesi bulunması gerekmektedir. Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru

yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü

uygulanmaz.

• Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde

ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan

ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp

kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20

metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

• Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız

dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren

garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak

üzerinde bulunması zorunludur. Alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak eczaneler için bu

zorunluluk aranmamakla birlikte bu gibi yerlerde açılacak eczanelerin kapılarından en az

birinin doğrudan dışarıya açılması gerekmektedir. Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten

önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu

zorunluluk bulunmamaktadır.

• Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı

olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane

laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

• Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında

bulunur.

• Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun

olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara

sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması

kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan

termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla

kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

• Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri

hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile

müştemilatında serbest eczane açılamaz ve eczane devir alınamaz. Havaalanları, otogarlar

ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-Kroki

Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından

hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 4'er adet kroki-vaziyet planı

krokisi, (Eczacı odasının onayını aldıktan sonra krokilerin 1 tanesi eczacı odasında kalır, 1

tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne gönderilir, 1 tanesi eczacıya verilir ve 1 tanesi

Müdürlüğümüz dosyasında bulunur. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı,

laboratuar, WC, satış alanı, depo vb. eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve

yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı

vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi

sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları, otogarlar,

tren garlarında açılacak eczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin

belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Yönetmelik'in yürürlüğe

girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların

devrinde bu zorunluluk bulunmamaktadır.)

2-Devir eden eczacı ile devir alan eczacının devir etme-devir alma talebini içeren

dilekçelerinin aslı,

3-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

4-Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

5-Devir alan eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka

yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi,

6-Devir alan eczacının göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak

yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum

olmadığına dair uzman hekim raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe

sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

7-Devir alan eczacının mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair

sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden

tasdik edilmiş olmalı)

8-Devir alan eczacının Adli Sicil Belgesi ya da eczacının Eczacılık yapmaya mani

mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi

uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)

9- Devir alan eczacının 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğrafı

10- Devir alan eczacı, diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise

soyisim değişikliği ile ilgili belge

11- Devir alan eczacının en son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi

imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin

durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl

Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

12- Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden

"aslı gibidir" onaylı sureti) ya da o yerin bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya

işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi belge. (Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin

belgesindeki adres ile dosyadaki diğer belgelerdeki adres aynı olmalıdır. Eğer adres

farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel

adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir.) (12.04.2014 tarihli

Yönetmelik öncesi ruhsatlandırılmış eczanelerin devrinde bu belge aranmaz.)

13-Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş

rapor (6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

14-Trabzon Eczacı Odası tarafından onaylanan röleveler ile eczacıya ait üye sicil nosunun

belirtildiği uygunluk belgesi (Eczacı odası tarafından Müdürlüğümüze ulaştırılır.)

15-İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen muvazaa değerlendirme raporu, -Eczane

açılış, nakil, devir işlemleri için başvuran her eczacı hakkında (muvazaaya ilişkin herhangi

bir şikayet, duyum, bilgi, belge bulunsun veya bulunmasın) 6197 sayılı Eczacılar Ve

Eczaneler Hakkında Kanun'un 6. Maddesi, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in

11. Maddesi, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve

Esasları Hakkında Yönerge'nin 7. Madde 3.Fıkrası kapsamında muvazaa araştırması

yapılması gerekmektedir.-

16- Devir eden eczacıya ait ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

17- Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; muvazaa araştırmasından sonra Vergi Dairesine

yatırılması gerekmektedir.)

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi

Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark

bedeli alınır.

18)Noter Devir Sözleşmesi (Sözleşmede; Uyuşturucu veya Psikotrop ilaçlar devir alındı ise

isimleri, devir alınmadıysa uyuşturucu veya psikotrop ilaç bulunmadığı yazmalıdır.)

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en

fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki belgeler asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul

edilmemektedir.