ECZANE NAKİL İŞLEMLERİ
20 Ocak 2021

ECZANE NAKİL

ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ

1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları,

kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması

gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkına Yönetmelik'in yayımlanmasından

önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir

metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki

gerekliliklere göre işlem yapılır.

2)Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı ya da bulunduğu

belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi belgesi bulunması

gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkına Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği

tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu

gereklilik uygulanmaz.

3)Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.

Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu

afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma

geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya

geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız

dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında

açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması

zorunludur. Alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak eczaneler için bu zorunluluk aranmamakla

birlikte bu gibi yerlerde açılacak eczanelerin kapılarından en az birinin doğrudan dışarıya açılması

gerekmektedir.

5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir.

Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının doğrudan

dışarısı ile bağlantısı olamaz.

6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun

olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması

gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane

içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı

verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve

eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması

gerekir.

8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç

olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest

eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

1 - AYNI İLÇE NAKİL

Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri

uygulanmaz.

Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor

(6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi

gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık

Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

1.1 İSTENİLEN BELGELER

1-Kroki:

Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış

eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 4'er adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı odasının

onayını aldıktan sonra krokilerin 1 tanesi eczacı odasında kalır, 1 tanesi il/ilçe sağlık müdürlüğüne

gönderilir, 1 tanesi eczacıya verilir ve 1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasında bulunur. Krokide

eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, WC, satış alanı, depo vb. eczane kısımlarının

her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak

isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı

üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları,

otogarlar, tren garlarında açılacak eczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin

belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)

2-Eczacının eczane nakli ile ilgili dilekçe aslı,

3-Eczane ruhsatname aslı

4-Nüfüs cüzdanı fotokopisi,

5-Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,

6-Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir

onaylı fotokopisi,

7-Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı

engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. (Özel

bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

8-Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık

kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

9-Adli Sicil Belgesi ya da eczacının Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair

yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel

mahkumiyeti olmamalıdır.)

10-Eczacı, diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile

ilgili belge

11-Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden "aslı

gibidir" onaylı sureti) ya da o yerin bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak

kullanılabileceğine dair resmi belge. (Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesindeki adres ile

dosyadaki diğer belgelerdeki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden

söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da

eklenmesi gereklidir.)

12-Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor

(6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

13-Bağlı Eczacı Odası tarafından onaylanan röleveler ile eczacıya ait üye sicil nosunun

belirtildiği uygunluk belgesi (Eczacı odası tarafından Müdürlüğümüze ulaştırılır.)

14-İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen muvazaa değerlendirme raporu, -Eczane açılış, nakil, devir işlemleri için başvuran her eczacı hakkında (muvazaaya ilişkin herhangi bir şikayet,duyum, bilgi, belge bulunsun veya bulunmasın) 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 6. Maddesi, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 11. Maddesi, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 7. Madde 3.Fıkrası kapsamında muvazaa araştırması yapılması gerekmektedir.

***Eczacı Odası’nca İl/İlçe  Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek muvazaa değerlendirme raporunun ekinde kanaate ilişkin bilgi, belgelerin ve varsa tutanak altına alınmış beyanların bulunması gerekir.

***Bütün belgeler ilgili İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad - soyadı farklı olan eczacıların söz

konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği vs.)

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili

belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

 

 

2-FARKLI İLÇEYE NAKİL

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un Geçici Madde 3'ncü maddesi; "Bu

maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık

fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus

olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak

çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü

yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya

tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir." hükmündedir.

Aşağıda nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar "kritere tabi

olanlar", sınırlamaya tabi olmayan eczacılar "kritere tabi olmayan" olarak isimlendirilmiştir.

2.1. KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL

Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor

(6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal

kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından

ulaştırılır.

*** Ortahisar İlçesi harici eczaneler direk İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

2.1.1. İSTENİLEN BELGELER

1-Kroki

Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış

eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 4'er adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı odasının

onayını aldıktan sonra krokilerin 1 tanesi eczacı odasında kalır, 1 tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne

gönderilir, 1 tanesi eczacıya verilir ve 1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasında bulunur. Krokide

eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, WC, satış alanı, depo vb. eczane kısımlarının

her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak

isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı

üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları,

otogarlar, tren garlarında açılacak eczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin

belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)

2-Eczacının eczane nakli ile ilgili dilekçe aslı,

3-Eczane ruhsatname aslı

4-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,

5-Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,

6-Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir

onaylı fotokopisi,

7-Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı

engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. (Özel

bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

8-Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık

kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

9-Adli Sicil Belgesi ya da eczacının Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair

yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel

mahkumiyeti olmamalıdır.)

10-Eczacı, diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile

ilgili belge

11-Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden "aslı

gibidir" onaylı sureti) ya da o yerin bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak

kullanılabileceğine dair resmi belge. (Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesindeki adres ile

dosyadaki diğer belgelerdeki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden

söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da

eklenmesi gereklidir.)

12-Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor

(6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

13-Bağlı  Eczacı Odası tarafından onaylanan röleveler ile eczacıya ait üye sicil nosunun

belirtildiği uygunluk belgesi (Eczacı odası tarafından Müdürlüğümüze ulaştırılır.)

14-İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen muvazaa değerlendirme raporu, -Eczane açılış, nakil, devir işlemleri için başvuran her eczacı hakkında (muvazaaya ilişkin herhangi bir şikayet, duyum, bilgi, belge bulunsun veya bulunmasın) 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 6. Maddesi, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 11. Maddesi, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 7. Madde 3.Fıkrası kapsamında muvazaa araştırması yapılması gerekmektedir.

***Eczacı Odası’nca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek muvazaa değerlendirme raporunun ekinde kanaate ilişkin bilgi, belgelerin ve varsa tutanak altına alınmış beyanların bulunması gerekir.

***Bütün belgeler ilgili İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad – soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı vs.)

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili

belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

2.2. KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden

itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun web

sayfası takip edilmelidir.) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; aşağıda

belirtilen ve elektronik ortamda eklenen belgelerin asıllarının Kurumca ilan edilen başvuru süresi

içerisinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine ibraz edilerek, başvurunun onaylatılması gerekir.

2.2.1 İSTENİLEN BELGELER

1) T.C. Kimlik numarası

2) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı

sureti

3) Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

4) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

5) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları

Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.

6) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir) yıl

yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge

7) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini

yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman

hekim raporu.

Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, ilan tarihinden itibaren en geç 90 gün

içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane açılışı için

istenilen diğer belgelerle ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İstenilen diğer eczane

nakli için belgeler "kritere tabi olmayanlar için farklı ilçe nakli"ndeki belgelerle aynıdır.

3 - BAŞKA İLDEN NAKİL

İl dışından nakil olacak eczane için nakil gelinen İl'in Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen

yazının Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekir.

 

 

3.1. KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İL'DEN NAKİL

3.1.1. İSTENİLEN BELGELER

1-Kroki

Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış

eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 4'er adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı odasının

onayını aldıktan sonra krokilerin 1 tanesi eczacı odasında kalır, 1 tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne

gönderilir, 1 tanesi eczacıya verilir ve 1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasında bulunur. Krokide

eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, WC, satış alanı, depo vb. eczane kısımlarının

her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak

isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı

üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları,

otogarlar, tren garlarında açılacak eczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin

belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)

2-Eczacının eczane açılışı ile ilgili dilekçe aslı,

3-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,

4-Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,

5-Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir

onaylı fotokopisi,

6-Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı

engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. (Özel

bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

7-Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık

kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

8-Adli Sicil Belgesi ya da eczacının Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair

yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel

mahkumiyeti olmamalıdır.)

9-4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

10-Eczacı, diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile

ilgili belge

11-Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden "aslı

gibidir" onaylı sureti) ya da o yerin bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak

kullanılabileceğine dair resmi belge. (Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesindeki adres ile

dosyadaki diğer belgelerdeki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden

söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da

eklenmesi gereklidir.)

12-Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor

(6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

13-Bağlı Eczacı Odası tarafından onaylanan röleveler ile eczacıya ait üye sicil nosunun

belirtildiği uygunluk belgesi (Eczacı odası tarafından Müdürlüğümüze ulaştırılır.)

14-İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen muvazaa değerlendirme raporu, -Eczane açılış, nakil, devir işlemleri için başvuran her eczacı hakkında (muvazaaya ilişkin herhangi bir şikayet, duyum, bilgi, belge bulunsun veya bulunmasın) 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 6. Maddesi, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 11. Maddesi, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 7. Madde 3.Fıkrası kapsamında muvazaa araştırması yapılması gerekmektedir.

15-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; muvazaa araştırması neticelendikten sonra Vergi Dairesine

yatırılması gerekmektedir.)

***Eczacı Odası’nca İl /İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek muvazaa değerlendirme raporunun ekinde kanaate ilişkin bilgi,belgelerin ve varsa tutanak altına alınmış beyanların bulunması gerekir.

 

 

 

 

 

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en

fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad – soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı vs.)

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili

belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.