Hasta Hakları Koordinatörlüğü
20 Ocak 2021

TABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK, ACİL SAĞLIK, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

                 HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİRİM ÇALIŞANLARI:

ADI SOYADI

ÜNVAN

TELEFON

 

Nurcihan ÇALTULU

 

Hasta Hakları İl Koordinatörü

 

0 (462) 410 61 10 /1506

HASTA  HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜGÜ

           İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; Hasta  Hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, Hasta  Hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) çalışmasını sağlamak amacıyla Hasta  Hakları İl Koordinatörlüğü kurulur.

İL KOORDİNATÖRÜ

            İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Görevine aynı usulle son verilir. Görevini İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak yürütür.

GÖREV ALANI

Sağlık hizmeti verilen kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşları ile tababet icra edilen bütün yerler,

 • Kamu Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Tıp Merkezleri
 • Özel Poliklinikler

İL KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

 • Hasta Hakları Kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.
 • Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder.
 • HBBS' de hasta hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.
 • Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.
 • Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.
 • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.
 • İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.
 • Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden İl Sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

MEVZUAT

 • Anayasa    (Madde 17) Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.......
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960)
 • Hasta Hakları Yönetmeliği (1998)
 • Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik Değişikliği  (2014-2016-2019)
 • Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine Ve  Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi  Hakkında Yönerge ( 2007)
 • Hasta  Hakları Uygulamaları Genelgesi  (2014/32)
 • Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi (2017/10)

HAK

            İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; “hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir.

İNSAN HAKLARI

            İnsan haklarını, tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir.

HASTA HAKLARI

            Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sadece insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklardır.

           “Hasta Hakları; Genel insan haklarının sağlık alanına yansımasıdır”

HASTA  HAKLARI KURULU

            İl sağlık müdürlüğü ; üniversite hastaneleri,  özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen hasta hakları birimlerince yerinde çözülemeyen hasta hakları ile ilgili başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemek üzere Hasta Hakları Kurulu oluşturur.

            İl sağlık müdürü veya Müdürlük temsilcisi Kurulun başkanıdır.

            Kurulun Yeri Ve Sayısı

            Başvuru sayısı ve sağlık kuruluşlarının fiziki konumlarına göre İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde uygun görülen yerlerde birden fazla kurul oluşturulabilir. Bu  durumda kurul isimleri sayı ile ifade edilir.Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

         

 • Başkan,
 • Dernek Temsilcisi,
 • Sivil Vatandaş          
 • Sendika İşyeri Temsilcisi,
 • Kurum Temsilcisi,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarından Bir Temsilci
 • İl İnsan Hakları Kurulu Temsilcisi

HASTA  HAKLARI BİRİMİ

            Hasta  Hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla, kamu sağlık tesisleri, üniversite sağlık tesisleri, kamu ve özel ağız diş sağlığı tesisleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ve toplum sağlığı merkezlerinde hasta hakları birimi kurulur.

BAŞVURU YOLLARI VE SÜREÇLERİ

Hasta ve yakınları tarafından, sağlık hizmet sunucularına ilişkin şikayet, sorun-çözme, görüş- öneri veya teşekkür başvuruları;

 • https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ internet adresine,
 • Hasta  Hakları Birimine
 • İl Sağlık Müdürlüğüne yapılabilir.