VERESELİ ECZANE İŞLEMLERİ
20 Ocak 2021


VERESELİ ECZANE İSTENEN BELGELER

Üst Yazı (İlgili İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

1. Mesul Müdür olarak atanan eczacının;

1.1 Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

1.2 Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir

onaylı fotokopisi,

1.3 Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini

yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman

hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden

tasdik edilmiş olmalı.)

1.4 Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel

bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş

olmalı)

1.5 Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197

sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)

1.6 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

1.7 Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim

değişikliği ile ilgili belge (ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı vs.)

1.8 Eczacı Odası kayıt belgesi

1.9 En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (Ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin

isim ve unvanı belirtilmelidir). Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili

olarak, ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık

Müdürlüğü’nden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

2. Veraset İlanı

3. Muvafakatname (Birden fazla varis olması durumunda, bir varise diğer varisler tarafından,

söz konusu eczane ile ilgili her türlü işlemlerde(işletme, devir vs...) yetki verildiğinin

belirtildiği ve noterde varisler huzurunda düzenlenen belge)

4. İşletme hakkı olan varise ait 3 adet fotoğraf

5. Varislerden öğrenci olan var ise öğrenim belgeleri

6. Varislere ait nüfus cüzdanı örneği

7. Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

8.Harç Makbuzu (Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.)

***Eski ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres

değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.