SERBEST ECZANE AÇILIŞ İŞLEMLERİ
25 Ocak 2024

1. SERBEST ECZANE AÇILIŞ

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un, Geçici Madde 3'ünün yürürlüğe

girdiği takvim yılında (yürürlüğe giriş tarihi 31.05.2012) eczacılık yapma hakkına haiz

eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar

hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair

sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere

devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir

defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu

ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa

göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak

istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.

ECZANE OLACAK YERİN ÖZELLİKLERİ:

1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı

kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35

metrekare olması gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

Yönetmelik'in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir

defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut

eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki gerekliliklere göre işlem yapılır.

2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı ya da

bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi

belgesi bulunması gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında

Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış

eczanelerde ve bunların devrinde bu gereklilik uygulanmaz.

3) Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde

ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve

fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp

kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20

metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız

dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren

garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak

üzerinde bulunması zorunludur. Alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak eczaneler için bu

zorunluluk aranmamakla birlikte bu gibi yerlerde açılacak eczanelerin kapılarından en az

birinin doğrudan dışarıya açılması gerekmektedir.

5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı

olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane

laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında

bulunur.

7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun

olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması

gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve

eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik

durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan

termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla

kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri

hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

ECZANE AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin il/ilçe sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir.

Nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar "kritere

tabi olanlar", sınırlamaya tabi olmayan eczacılar "kritere tabi olmayan" olarak

isimlendirilmiştir.

1.1 KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN AÇILIŞ İŞLEMLERİ

İSTENİLEN BELGELER

1-Kroki

Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış

eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 4'er adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı

odasının onayını aldıktan sonra krokilerin 1 tanesi eczacı odasında kalır, 1 tanesi ilçe sağlık

müdürlüğüne gönderilir, 1 tanesi eczacıya verilir ve 1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasında

bulunur. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, WC, satış alanı, depo

vb. eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin

konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır.

Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise

belirtilmelidir. Alışveriş merkezi, siteler, havaalanları, otogarlar, tren garlarında açılacak

eczaneler haricindeki eczanelerin kapılarından en az birinin belediyelere ait cadde ve sokak

üzerinde bulunması zorunludur.)

2-Eczacının eczane açılışı ile ilgili dilekçe aslı,

3-Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,

4-Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,

5-Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti

6-Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı

engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.

(Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş

olmalı.)

7-Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir

sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

8-Adli Sicil Belgesi ya da eczacının Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair

yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel

mahkumiyeti olmamalıdır.)

9-4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

10-Eczacı, diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği

ile ilgili belge

11-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim

ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak,

ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden

alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

11-Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden "aslı

gibidir" onaylı sureti) ya da o yerin bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri

olarak kullanılabileceğine dair resmi belgesi olmalıdır. (Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin

belgesindeki adres ile dosyadaki diğer belgelerdeki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı

var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin

belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir.)

12-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; muvazaa araştırması neticelendikten sonra Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.)

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede

yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

13-Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge

Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş

rapor (6197 sayılı kanun ve bağlı çıkan yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

14-Bağlı Eczacı Odası tarafından onaylanan röleveler ile eczacıya ait üye sicil nosunun

belirtildiği uygunluk belgesi (Eczacı odası tarafından Müdürlüğümüze ulaştırılır.)

15-İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen muvazaa değerlendirme raporu, -Eczane

açılış, nakil, devir işlemleri için başvuran her eczacı hakkında (muvazaaya ilişkin herhangi

bir şikayet, duyum, bilgi, belge bulunsun veya bulunmasın) 6197 sayılı Eczacılar Ve

Eczaneler Hakkında Kanun'un 6. Maddesi, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in

11. Maddesi, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usul Ve

Esasları Hakkında Yönerge'nin 7. Madde 3.Fıkrası kapsamında muvazaa araştırması

yapılması gerekmektedir.

***Eczacı Odası’nca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek muvazaa değerlendirme raporunun ekinde kanaate ilişkin bilgi, belgelerin ve varsa tutanak altına alınmış beyanların bulunması gerekir

***Bütün belgeler ilgili İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru

tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

1.2. KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN YENİ  AÇILIŞ İŞLEMLERİ

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili

kurumun web sayfası takip edilmelidir.)

Bu başvuruda gerekli belgeler:

1) T.C. Kimlik numarası

2)Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti

3) Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

4) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

5) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk

Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.

6) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir)

yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge

7) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile

mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair

uzman hekim raporu.

Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık

müdürlüklerinde, EYS (eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.

Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren en

geç 90 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane

açılışı için istenilen belgelerle ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

İstenilen diğer eczane açılışı için belgeler "kritere tabi olmayanlar için yeni açılış"taki

belgelerle aynıdır.