2019/2 TABİP VE UZMAN TABİP 4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ POZİSYONA GEÇİŞ KURASI İLANI
05 Eylül 2019

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1-Başvurular ekteki form ile çalışılan kurum üzerinden veya direkt olarak Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır.

2-Kura takviminde belirtilen 11/09/2019 tarihi 17:00 a kadar Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine ulaştırılmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Başvuru sahibinin asli kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir. Ancak kendi sağlık tesisindeki boş pozisyon sayısından fazla başvuru olması durumunda kura işleminden sonra boş kalan herhangi bir sağlık tesisine başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

4-Aynı birimdeki aynı unvandaki pozisyon sayısının, o unvandaki başvuru sayısından fazla olması durumunda herhangi bir kuraya gerek kalmadan başvurular sonuçlandırılacaktır.

5-Kura yapılması durumunda, kura yeri, tarihi ve saati müdürlüğümüz internet adresinden duyurulacak olup, kura işlemi başvuruda bulunan adayların huzurunda komisyon tarafından katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

6-Ek-1 sayılı listede bulunan hastanelerdeki boş kadrolar, ilgili sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır. Acil servis dışında görevlendirilecek personelin 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine dönmeden servis değişikliği işlemi yapılmayacaktır.

7-Boş Pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü personelin yerleştirme işlemi yapılacaktır. Devlet Hizmeti Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işleminde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşit olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

8-Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

9-5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecektir. Ancak yerleştirilmeleri halinde başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine başlamış olmaları gerekmektedir. Bu sürenin aşımında ise ilgilinin yerleştirme işlemi iptal edilecek ve aile hekimliği görevi esnasında 2019 yılı süresince yapacağı sözleşmeli statüye geçiş talepleri değerlendirilmeyecektir.

10-Kura sonucunda yerleştirilen uzman tabip/tabibin, atama karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde 4924 sözleşmeli pozisyonda görevine başlaması zorunludur. Bu sürenin aşımında veya ilgilinin kendi yazılı talebi ile sözleşmeli pozisyona geçiş isteğinden vazgeçtiğini bildirmesi halinde atama kararı iptal edilecektir. Bu durumdaki personelin, hakkındaki söz konusu atama kararının iptal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yeniden 4924 sözleşmeli pozisyona geçiş talebi değerlendirilmeyecektir.

11-Müdürlüğümüzce yapılacak olan yerleştirme işlemi neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

12-Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshedenlerden; hizmet sözleşmesinin 11.maddesinde belirtilen süreleri yerleştirme tarihi itibari ile doldurmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KURA TAKVİMİ

BAŞVURULARIN ALINMASI

05/09/2019 TARİHİNDEN 11/09/2019 TARİHİ SAAT 17:00 a KADAR

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

12/09/2019

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

13/09/2019

EK      : Başvuru Formu

            : Münhal Kadrolar

EK I SAYILI LİSTEDE YER ALAN POZİSYONLAR

4924 SAYILI KANUNA TABİ MÜNHAL KADROLAR

SAĞLIK TESİSİ

UNVAN/BRANŞ

BOŞ

KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

UZMAN TABİP ACİL TIP

1

KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TABİP

1

FATİH DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP ACİL TIP

1

FATİH DEVLET HASTANESİ

TABİP

3

ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ

TABİP

6

OF DEVLET HASTANESİ

TABİP

4

VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ

TABİP

3

SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

TABİP

4

EK II SAYILI LİSTEDE YER ALAN POZİSYONLAR

4924 SAYILI KANUNA TABİ MÜNHAL KADROLAR

SAĞLIK TESİSİ

UNVAN/BRANŞ

BOŞ

ATAKÖY RUH VE SİNİR HAST. HAST.

UZMAN TABİP

2

ATAKÖY RUH VE SİNİR HAST. HAST.

TABİP

1

HAYRAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1

DERNEKPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1

KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1

ÇAYKARA DR. M.İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

1

ÇAYKARA DR. M.İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ

TABİP

2