KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI ALIM KURASI
08 Mart 2022

 

Kamu Personeli OlmayanAile Sağlığı Çalışanı olarak ilimize tahsis edilen 30 (otuz) pozisyondan,  boşalan 2 (iki) pozisyonun istihdamı için,  5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi ve mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden,  ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım)  unvanlarında,  aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

Başvurular 09.03.2022 tarihi itibariyle başlayarak, 16.03.2022 tarihi mesai bitimi sona erecek olup, söz konusu işlemler ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

 

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1- Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve Ortaöğretim veya Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden  kura son başvuru tarihi itibari ile mezun olmuş ve Sağlık Bakanlığınca diploması tescil edilenler ile Vekil Ebe, Hemşire unvanındaki kişiler başvuru yapabilecektir.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesini A bendinin 4,5 ve 7. inci alt bentlerini taşıyor olmak.

*48. mad. (4. bendi): Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* 48. mad. (5. bendi): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

*48. mad. (7. bendi) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  

3- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

 

 

KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1-   Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 663 Sayılı KHK 45/A, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.

2.  Daha önce aynı statüde (Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı) çalışıp sözleşmesi usulsüz fesih edilenler ile kendi isteği ile usulsüz fesih edenler (ceza süresini doldurmayanlar.) başvuramayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Gülbahar Hatun Mah. İnönü cad. Ahmet Can Bali Sok. No:14 adresinde bulunan Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine şahsen yapılacaktır

2. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, ".....tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı yerleştirme işlemleri 'nde şahsım adına, aile sağlığı çalışanı başvurusu yapma yetkisini ..........'ne veriyorum" ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tarafından başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir.) Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

3.  Başvuru dilekçesi (Ek 1) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan Aile Sağlığı Çalışanı adayı tarafından 1nci maddede belirtilen birime teslim edilecektir.

4.  Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

*T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman veya Başkan Yardımcısı tarafından tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

*Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, ÇKYS/İKYS'de Tescil Bilgisi Kontrolü yapılacak olup Diploma Tescil Kaydı bulunmayanların başvurusu kabul edilemeyecektir. (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili Şube Müdürü, Uzman veya Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

* İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış tek tabip raporu)

* Aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (Ek 1),

* 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)

 İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı çalışanı ile) çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (Ek 2) yer alacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuruların değerlendirilmesi (yerleştirme) sırasında uygulanacak yöntem aşağıda açıklanmıştır;

 

a) Başvuruya ilişkin usul ve esaslar, Müdürlüğümüzün internet sayfasında (https://trabzonism.saglik.gov.tr/)  ilan edilecektir. Müdürlüğümüz internet sayfasındaki ilana ayrıca; Uygulama takviminin (Ek 3.) yanı sıra,  ilan tarihi itibariyle sosyo-ekonomik gelişmişlik tablosunda (Ek 4) yer alan ilçelerdeki, yanında sözleşmeli aile sağlığı çalışanı bulunmayan tüm aile hekimlerinin isimleri, aile hekimliği birim kodları, çalıştıkları aile sağlığı merkezlerinin isimleri, irtibat telefon numaraları ve adresleri bulunacaktır.(Ek 4) 

 

b)   İlimize tahsis edilmiş kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılırken aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlemyapılacaktır.

                         

          1- İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiylekullanılacaktır.

          2 - Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım)  kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan personel ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım)   bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda birden fazla başvuru olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesi;

Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı ve 11/02/2013 tarih ve 13696 sayılı yazısı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 706 sayılı yazısına istinaden her başvuru dosyası Komisyona teslim edilecektir. Komisyon, boş pozisyon sayısından az başvuru var ise müracaat eden tüm uygun istekliler ile sözleşme imzalanmak üzere karar alacaktır. Ancak pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Kurum Taşra Teşkilatı yapılanması içerisindeki ilçedeki tüm birimlerin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre ilana çıkılan tarihteki doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimleri ile anlaşarak başvuru yapan Aile Sağlığı Çalışanı adayları ile sözleşme imzalamak üzere karar alacaktır. Doluluk oranı en az olan ilçede birden fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personellerine verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

Yerleştirme işlemleri sırasında ilçe doluluk oranlarının eşit çıkması durumunda; hangi ilçeye öncelikle Aile sağlığı çalışanı yerleştirileceğini belirlemek amacıyla, ilçe doluluk oranları eşit durumdaki ilçelerden başvuru yapan Aile sağlığı çalışanı adaylarının eğitim durumlarına bakılır. Yüksek eğitimli Aile sağlığı çalışanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yine de eşitlik bozulmamış ise başvuru yapan Aile Sağlığı Çalışanı adaylarından başvuru evrak giriş numarası önce olan Aile sağlığı Çalışanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir.

Yerleştirmesi yapılan Aile sağlığı çalışanları kesin listesi İl Sağlık Müdürlüğü http://trabzonism.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

 

Yerleştirildikleri ilan edilen kişiler hakkında;

17 Nisan 2021 tarih ve 31457 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 07/04/2021 tarih ve 7315 Nolu       GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU’nun, 3. Maddesinin – (1) Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır. ‘’ hükmüne istinaden yerleşenlere Arşiv Araştırması yapılacaktır.

 

Yerleştirmesi yapılan ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan Aile Sağlığı Çalışanı adaylar ile Aile Hekimliği Hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Yerleştirmesi yapılan ancak Arşiv Araştırması sonucunda sözleşme imzalamaya engel durumu bulunanlar ile sözleşme imzalanmayacak ve yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleştirmesi yapılan ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlananlardan sözleşme imzalamayanlar  haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Ek 1- BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc
Ek 2- AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI BAŞVURU FORMU.doc
Ek 3- UYGULAMA TAKVİMİ.pdf
Ek 4- BOŞ BİRİMLER NÜFUSLU.pdf