Özel Hastane Bünyesindeki Laboratuvar Birimleri Ruhsatlandırma İşlemleri
08 Temmuz 2021

ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-PATOLOJİ LABORATUARLARI RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Diploma örneği (noter onaylı olacak),
 3. Uzmanlık Belgesi örneği (noter onaylı olacak, sınav tutanağı kabul edilmeyecek),
 4. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,
 5. İhbarname (eksiksiz doldurulmuş),
 6. Serbest Sağlık Mensuplar Fişi (eksiksiz doldurulmuş),
 7. Nüfus Cüzdanı örneği (noter veya resmi kurum onaylı olacak),
 8. İkamet İlmühaberi,
 9. Tabip Oda kaydı (aslı),
 10. Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı (2004 yılı için 208.800.000 TL.),
 11. T.C. Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 6573922-5001 Nolu Hesaba Yatırılan Ruhsat Bedeli Dekont Aslı (2004 Yılı Sonuna Kadar 100,000,000.TL),
 12. Bildirim (992 Sayılı Kanuna tabii laboratuvar branşları için; bu forumlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak ve imzalanacak),
 13. 1992 Sayılı Kanuna tabii laboratuvarları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış laboratuvarda bulunan listeler,
 • Kimyasal maddeler,
 • Cihaz araç ve gereçler,
 • Yapılacak tahliller,
 1. Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen ( kat içinde laboratuarı gösteren) ve sağlık ocağı hekimi tarafından onaylanan krokisi,
 2. Özel Hastane, Diyaliz Merkezi veya Özel Sağlık Kuruluşu bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık Ruhsatı veya Çalışma Uygunluk Belgesinin noter onaylı örneği, (söz konusu Sağlık Kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir),
 3. İnceleme raporu (992 Sayılı Kanuna tabii laboratuvar branşları için; Bakanlığımıza bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili branş uzmanı tarafından mahallinde incelenip doldurulacak.

ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ RADYOLOJİ, NÜKLEER TIP, FİZİK TEDAVİ LABORATUARLARI RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Diploma örneği (noter onaylı olacak),
 3. Uzmanlık Belgesi örneği (noter onaylı olacak, sınav tutanağı kabul edilmeyecek),
 4. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,
 5. İhbarname (eksiksiz doldurulmuş),
 6. Serbest Sağlık Mensuplar Fişi (eksiksiz doldurulmuş),
 7. Nüfus Cüzdanı örneği (noter veya resmi kurum onaylı olacak),
 8. İkamet İlmühaberi,
 9. Tabip Oda kaydı (aslı),
 10. Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı (2004 yılı için 417.800.000 TL.),
 11. T.C. Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 6573922-5001 Nolu Hesaba Yatırılan Ruhsat Bedeli Dekont Aslı (2004 Yılı Sonuna Kadar 100,000,000.TL),
 12. Bildirim (3153 Sayılı Kanuna tabii laboratuvar branşları için; bu forumlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak ve imzalanacak),
 13. Sağlık Kuruluşunda bulunan cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak Lisans Belgelerinin noter onaylı örneği,

- Röntgen,

- Tomografi,

- Kemik Dansimetre,

- Mamografi,

- Sintigrafi Cihazı,

 1. Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen ( kat içinde laboratuarı gösteren) ve sağlık ocağı hekimi tarafından onaylanan krokisi,
 2. Özel Hastane, Diyaliz Merkezi veya Özel Sağlık Kuruluşu bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık Ruhsatı veya Çalışma Uygunluk Belgesinin noter onaylı örneği,(söz konusu Sağlık Kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir),
 3. İnceleme raporu (3153 Sayılı Kanuna tabii laboratuvar branşları için; Bakanlığımıza bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili branş uzmanı tarafından mahallinde incelenip doldurulacak).

Başvuru Yeri:

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli:

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.