Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşlemleri
08 Temmuz 2021

22/06/2004 tarih ve 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 27/10/2004 tarih ve 25596 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri esastır. Hazırlanan dosya; yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, adresi, optisyenin-adı soyadı telefonu yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgeler sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı. Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca dosya hazırlanmalı (Sağlık Grup Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğünde kalmak üzere iki dosya) .

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler:

 • AÇILIŞ DİLEKÇESİ: Bizzat müessese sahibi veya mesul müdür tarafından müessesenin açılacağı adresin, kuruluş ünvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe olmalı. Dilekçede işyerinin adı, adresi açık olarak belirtilmeli. Tarih, isim, imza, adres, telefon yazılı olmalı.
 • DİPLOMA:
 • Gözlükçü Ruhsatnamesine haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslının da ibrazı suretiyle noter tasdikli sureti,
 • Optisyenlik diplomasının noter tasdikli sureti,
 • Göz Hastalığı uzmanı ise Uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ve kayıtlı olduğu İl tabip Odasından tabiplik mesleğini icra etmediğine dair alınan belgenin aslı,
 • NÜFUS CÜZDANI SURETİ: Müessese sahibi ve Mesul Müdüre ait olacak (Noter tasdikli)
 • TİCARİ SİCİL GAZETESİ: Açılacak müessese şirket şeklinde faaliyet gösteriyor ise
 • HİZMET SÖZLEŞMESİ: Müessese sahibi ve mesul müdür arasında akdedilmiş olmalı (noterden onaylı),
 • FOTOĞRAF: Mesul Müdüre ait son altı ay içeresinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • İKAMETGÂH BELGESİ: Mesul müdürün ikamet ettiği adrese ait muhtarlıktan ve son altı ay içeresinde alınmış olmalı,
 • SAĞLIK RAPORU: Mesul müdürün Optisyenlik yapabileceği mutlaka belirtilmiş olmalı ve son iki ay içeresinde alınmış olmalı,
 • KROKİ veya PLAN: Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir şekilde 1/100 ölçekli Sağlık Grup Başkanlığınca Onaylanmış olmalı,
 • ALET ve MALZEME LİSTESİ: Yönetmelikte belirtilen şekilde ve Sağlık Grup Başkanlığınca Onaylanmış olmalı, Mesul Müdür tarafından imzalanmış olacak,
 • YANGIN RAPORU: Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınan belge,
 • MAHAL RAPORU: Rapor ilgili Sağlık Grup Başkanlığı tarafından resmi kurum başlıklı kâğıda biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek hazırlanmalı; Yönetmeliğin 10 – 11 ve 12 inci maddeleri hükmüne uyup uymadığı mutlaka belirtilmeli, imzalı ve mühürlü olmalı,

NOT 1: Mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisine sahip personel çalışacak ise bu personel için de:

 • Diploma
 • İki adet Fotoğraf
 • İkametgâh Belgesi ve
 • Sağlık Raporu da yönetmelikte belirtilen şekilde hazırlanmalıdır.

Başvuru Yeri:

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli:

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

Özel Durumlar:

Yukarıda istenilen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.