Muayenehane ve Sağlık Kabinleri Ruhsat İşlemleri
08 Temmuz 2021

1219 Sayılı Kanunla kimlerin muayenehane açacakları belirtilmiştir. Serbest Sağlık Mensubunun Poliklinik-Hastane-Diyaliz Merkezi vb. yerlerde çalışmaları da muayenehane statüsündedir.

Hazırlanan evraklar yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, ilgili hekimin branşı-adı-soyadı- yerin adresi- telefonu yazılı olmalıdır. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler:

DİLEKÇE:

(Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir)

 • Hangi branşta hasta bakacağını belirtmeli,
 • Muayenehanenin açık adresi belirtilmeli,
 • Başka yerde muayenehanesinin olup olmadığı,
 • Kamu kuruluşunda çalışıp, çalışmadığı (Çalışıyor ise Part-Time Belgesi),
 • Tarih-isim-soyadı- branş- diploma no- imza-adres telefon yazılı olmalı.

DİPLOMA :

 • Noter tasdikli fotokopi değil, fotokopinin noter tasdikli örneği,
 • Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı,
 • Mezuniyet sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydıyla diploma yerine fakülte dekanı imzalı mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği diploma yerine geçerli olup, diploma alındıktan sonra dosyasına eklenir,
 • Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı.

TESCİLLİ UZMANLIK BELGESİ :

 • Uzmanlık belgesinin fotokopisinin noter tasdikli örneği,
 • Uzmanlık sınavı sonrası en fazla 1 yıla kadar olmak kaydıyla uzmanlık diploması yerine sınav tutanağının noter tasdikli örneği uzmanlık belgesi yerine geçer, uzmanlık diploması alındıktan sonra dosyasına eklenir.

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
 • Türk soylu yabancı uyruklu sağlık personeli için Bakanlığın 19.11.1998 tarih ve 14822 sayılı konu ile ilgili genelgesinde belirtilen belgelerin noter tasdikli örnekleri,
 • Yabancı uyruklu olanların çalışabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubesinden sürenin belirtildiği çalışma izin belgesi.
 • Her ilçe bu konuda tarih sıralaması yapıp tablo hazırlamalı ve çalışma izin süreleri dolan kişileri uyarıp yeni çalışma izin belgelerini temin etmeli”

İKAMETGAH ÖRNEĞİ :

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
 • İkametgah İstanbul iline ait olmalı.

SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

İHBARNAME:

Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı.

KİRA KONTRATI:

 • Adres hanesi, ( Müracaatla ilgili dilekçe, ihbarname, kira kontratı, vergi levhası vb.) evrakların hepsi aynı olmalı,
 • Şahıs adına,
 • Ne için kullanılacağı hanesine ( muayenehane, laboratuvar, poliklinik vb. amaçlı yazılı olmalı),
 • Mevcut yıla ait olmalı,
 • Aslı veya Noter tasdikli örneği olmalı.

VERGİ LEVHASI:

Şahıs ise şahıs adına, müracaat adresi ile aynı olmalı.

RESMİ VAZİFESİ VARSA:

Çalıştığı kurumun başlıklı evrakına kurum amirince imzalanmış, mühürlenmiş, parti-time yasasına uygun çalıştığını bildirir belge.

ODA KAYDI:

(Hekim ve Diş Hekimleri için)

 • Odaya kayıtlı olduklarını ve mesleklerini serbest olarak başkaca özel bir sağlık kuruluşunda icra etmediklerini bildirir belge,
 • Özel Kanunlarında meslek kuruluşuna üye olamayacaklarına dair hüküm olan askeri hekimler için zorunlu değildir.

SAĞLIK KABİNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

AÇILIŞ DİLEKÇESİ:

(Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir)

 • Açılacak yerin adresi açıkça belirtilmeli,
 • Özel bir yerde çalışıp çalışmadığı belirtilmeli,
 • Kamu kuruluşunda çalışıp, çalışmadığı belirtilmeli,
 • Tarih-isim-soyadı- diploma no- imza-adres telefon yazılı olmalı.

DİPLOMA:

 • Noter tasdikli fotokopi değil, fotokopinin noter tasdikli örneği,
 • Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı,
 • Yurt Dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı.

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ:

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
 • Yabancı uyruklu olanların çalışabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubesinden sürenin belirtildiği çalışma izin belgesi.
 • Her ilçe bu konuda tarih sıralaması yapıp tablo hazırlamalı ve çalışma izin süreleri dolan kişileri uyarıp yeni çalışma izin belgelerini temin etmeli”

İKAMETGÂH ÖRNEĞİ:

(6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
 • İkametgâh İstanbul iline ait olmalı.

VESİKALIK FOTOĞRAF:

Dört ( 4 ) adet olmalı.

ORTAKLIK HALİNDE:

 • İmza Sirk üşü; Her ortak için (Ebe, Hemşire, Sağ. Mem. ) ayrı ayrı ve noter tasdikli olmalı,
 • Mesul Müdür beyan dilekçesi,
 • Ortaklık Sözleşmesi noter tasdikli olmalı,
 • Ticari Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği olmalı.

KROKİ:

 • Mimar tarafından çizilmiş olmalı,
 • İlgili yerin tamamını ve içindeki bölümleri belirli olmalı,
 • Branşlar, krokideki odaların isimleri ve mahal raporunda belirtilen oda isimleri ve konumları kesinlikle birbirine uygun olmalı,
 • "Mahal görülerek tasdik edilmiştir" ibaresi yazılarak, kaşelenip, mühürlenecek, tarih yazılmış olmalı.

TIBBİ MALZEME LİSTESİ

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

İLAÇ LİSTESİ :

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

VERİLECEK HİZMET LİSTESİ

Genelgede belirtildiği şekilde olmalı ve sorumlu kişi tarafından imzalanmalı.

UYGUN ÖN DENETİM RAPORU

İlgili Sağlık Ocağı tarafından biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek sağlık kabini genelgesine uygun olup olmadığı bildirilmeli, rapor sağlık ocağına ait antetli kağıtta imzalanmış ve mühürlenmiş olmalı.

KİRA KONTRATOSU:

(Müstakil yer ise düzenlenecek)

Adres hanesi, ( Müracaatla ilgili dilekçe, ihbarname, kira kontratı, vergi levhası vb.) evrakların hepsi aynı olmalı; şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına doldurulmuş olmalı (imza yerine .......şirketi adını şirket ortağı .....(isim) yazılmalı,

 • Ne için kullanılacağı hanesine (muayenehane, laboratuvar, poliklinik vb.). amaç yazılı olmalı,
 • Mevcut yıla ait olmalı,
 • Aslı veya Noter tasdikli örneği olmalı.

VERGİ LEVHASI:

(Müstakil yer ise düzenlenecek)

 • Şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına olmalı,
 • Adresi tutarlı olmalı, şirkete ait ise Ticari Sicil Gazetesindeki adresle aynı olmalı, şube ise şube adresi de Ticari Sicil Gazetesinde olmalı,
 • Vergi levhasında ilgili vergi dairesinin mührü olmalı vergi levhası cari yıla ait olmalı,
 • Fotokopisinin noter tasdikli örneği olmalı.

SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ:

Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

İHBARNAME :

Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı.

RESMİ VAZİFESİ OLANLARIN:

Part-time belgeleri olmalı, belge üzerinde hangi tarihten itibaren part-time’a ayrıldığı belirtilmeli, ilgili kurum amiri tarafından onaylı olmalı.

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.